Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/ 0BP-00001
Predmet:USLUGA ODRŽAVANJA PLINSKIH APSORPCIJSKIH TOPLINSKIH PUMPI NA POSLOVNIM OBJEKTIMA PLINACRO-A PN-T-240-248-243-245/17-NV
 
31.3.2017Odluka o početku postupka nabave
7.4.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.4.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.4.2017Odluka o odabiru / poništenju
25.4.2017Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja