Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/OBP-00593
Predmet:USLUGA KONZALTINGA I PROVJERE KONCEPTA PRELASKA FUNKCIONALNOSTI SUKAP SUSTAVA U NOVU PROGRAMSKU OKOLINU PN-I-754/16-MB
 
19.12.2016Odluka o početku postupka nabave
22.12.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.1.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.1.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.1.2017Odluka o odabiru / poništenju
1.2.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja