Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/0BP-00289
Predmet:GRADNJA PRIKLJUČKA SVJETLOVODNIM KABELOM ZA POGONSKI OBJEKT U OGULINU po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-377/16-MB
 
7.6.2016Odluka o početku postupka nabave
9.6.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.7.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.7.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.7.2016Odluka o odabiru / poništenju
30.8.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja