Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/ 0BP-00204
Predmet:IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA PROJEKT MRS LEGRAD PN-I-253/16-NV
 
2.5.2016Odluka o početku postupka nabave
6.5.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.5.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.5.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.5.2016Odluka o odabiru / poništenju
14.6.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja