Jednostavna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/0BP-00340
Predmet:IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE ZA MRS LEGRAD I MRS OSIJEK III PN-I-563/14-VLB
 
11.8.2014Odluka o početku postupka nabave
20.8.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.9.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.11.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.9.2014Odluka o odabiru / poništenju
12.9.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja