OGLAS: Nabava prirodnog plina za pogon plinskog transportnog sustava

NARUČITELJ: PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb, OIB 69401829750, objavljuje javno prikupljanje ponuda za slijedeće:

PREDMET NABAVE: NABAVA PRIRODNOG PLINA ZA POGON PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA, evidencijski broj nabave: PN-T-99/20-MB

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 2.430.000,00  HRK

OKVIRNA KOLIČINA: 9.000.000  kWh

MJESTO ISPORUKE: Isporuka na paritetu plinski transportni sustav Plinacra prema Incoterms 2020, najnovije izdanje.

KRITERIJ ODABIRA: Najniža cijena

VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE: Izuzeće od primjene Zakona o javnoj nabavi, članak 38. st. 2. ZJN 2016

NAČIN, MJESTO I VRIJEME DOSTAVE PONUDA: Ponuditelji dostavljaju ponude u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja, nazivom predmeta nabave i evidencijskim brojem nabave PN-T-99/20-MB, uz naznaku: PONUDA-NE OTVARATI!,  na adresu naručitelja: PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 28.2.2020. do 10h

Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s gospodarskim subjektima i adresa e-pošte na kojoj se može zatražiti dokumentacija o nabavi:

Kontakt osoba: Melita Balić
Adresa: savska cesta 88a, 10000 Zagreb
Adresa elektroničke pošte: melita.balic@plinacro.hr