Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-137503-071010
Predmet:NADOGRADNJA INFRASTRUKTURE ERP SUSTAVA TE OSNOVNIH DOMENSKIH I SERVISA E-POŠTE PN-PF-479/10-VLB
 
10.9.2010Odluka o početku postupka nabave
11.10.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.11.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.12.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.12.2010Odluka o odabiru / poništenju
28.1.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja