Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-137263-061010
Predmet:UREDSKI I RADNI STOLCI ZA POSLOVNU ZGRADU PLINACRO-A U IVANIĆ GRADU PN-T-426/10-VLB
 
2.9.2010Odluka o početku postupka nabave
7.10.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.10.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.11.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.11.2010Odluka o odabiru / poništenju
9.2.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja