Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-139717-271010
Predmet:PROJEKTIRANJE UKLANJANJA DIONICE PLINOVODA BENIČANCI-NAŠICE DN 150/50 KROZ GRAD NAŠICE I ISHOĐENJE DOZVOLE ZA UKLANJANJE GRAĐEVINE PN-I-511/10-MM
 
6.10.2010Odluka o početku postupka nabave
28.10.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.11.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.11.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.11.2010Odluka o odabiru / poništenju
17.1.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja