Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-137142-051010
Predmet:UREDSKI NAMJEŠTAJ ZA POSLOVNU ZGRADU PLINACRO-A U IVANIĆ GRADU; PN-T-435/10-VLB PN-T-435/10-VLB
 
3.9.2010Odluka o početku postupka nabave
6.10.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.10.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.11.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
15.4.2011Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja