Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-33-M-137336-061010
Predmet:PREVENTIVNO ODRŽAVANJE SUSTAVA KLIMATIZACIJE EMERSON PN-P-484/10-MM
 
28.9.2010Odluka o početku postupka nabave
11.10.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.11.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
14.4.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja