Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-R-469/10-MM
Predmet:IZRADA POSEBNE GEODETSKE PODLOGE, GEOLOŠKOG ELABORATA I STUDIJE TRASE ZA RAZVOJNI PROJEKT MP KOZARAC-SISAK PN-R-469/10-MM
 
17.9.2010Odluka o početku postupka nabave
24.9.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.10.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.10.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.10.2010Odluka o odabiru / poništenju
17.1.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja