Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-136222-280910
Predmet:RADOVI GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA, DETALJNI PREGLED KOTLOVNICA I POPRAVAK KOTLOVNICA PO GODIŠNJEM PREGLEDU; PN-T-476/10-VLB PN-T-476/10-VLB
 
15.9.2010Odluka o početku postupka nabave
29.9.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.10.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.11.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.11.2010Odluka o odabiru / poništenju
10.12.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja