Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-136323-280910
Predmet:GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-507/10-DT
 
28.9.2010Odluka o početku postupka nabave
1.10.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.11.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.11.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.11.2010Odluka o odabiru / poništenju
21.12.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja