Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-135727-230910
Predmet:IZRADA PROJEKTA ZAŠTITE PLINOVODA NA KRIŽANJU S VODOTOCIMA PN-T-450/10-LR
 
10.9.2010Odluka o početku postupka nabave
24.9.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.10.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.10.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.10.2010Odluka o odabiru / poništenju
21.12.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja