Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-132426-270810
Predmet:ODRŽAVANJE OPTIČKO-KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA po grupama predmeta nabave: a) ODRŽAVANJE PASIVNOG DIJELA OPTIČKO-KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA, PN-STU-466/10-DT, b) ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE, PN-STU-467/10-DT, c) ODRŽAVANJE AKTIVNE MREŽNE OPREME, PN-STU-468/10-DT PN-STU-466/10-DT, PN-STU-467/10-DT, PN-STU-468/10-DT
 
6.9.2010Odluka o početku postupka nabave
10.9.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.10.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.11.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.11.2010Odluka o odabiru / poništenju
21.12.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja