Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-134870-160910
Predmet:LICENCE ZA AutoDESK ACAD SOFTVER PN-PF-470/10-LR
 
10.9.2010Odluka o početku postupka nabave
17.9.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.10.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.10.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.10.2010Odluka o odabiru / poništenju
21.12.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja