Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-133526-060910
Predmet:IZRADA PREDINVESTICIJSKE STUDIJE " STUDIJA IZVEDIVOSTI OPSKRBE RH PLINOM U SKLOPU PROJEKTA JUŽNI TOK" PN-R-460/10-MB
 
30.8.2010Odluka o početku postupka nabave
15.9.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.10.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.11.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.11.2010Odluka o odabiru / poništenju
17.12.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja