Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-119668-190510
Predmet:USLUGA STROJARSKOG ODRŽAVANJA U 2010. GODINI U REGIJI TRANSPORTA PLINA ISTOČNA HRVATSKA PN-T-223/10-LR
 
27.4.2010Odluka o početku postupka nabave
20.5.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.6.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.6.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.6.2010Odluka o odabiru / poništenju
17.9.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja