Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0053892
Predmet:PN-SKU-684/685/14/TP, NABAVA NOVIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA po grupama kako slijedi:1. GRUPA - PN-SKU-684/14/TP - NABAVA NOVIH PUTNIČKIH VOZILA (SREDNJE KLASE) PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA, 2. GRUPA - PN-SKU-685/14/TP - NABAVA NOVIH KOMBINIRANIH VOZILA (PUTNIČKO – TERETNA VOZILA, registrirana kao teretna, oznake N1) PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA PN-SKU-684/685/14/TP
 
20.11.2014Odluka o početku postupka nabave
24.11.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.12.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.12.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.12.2014Odluka o odabiru / poništenju
18.2.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Izmjena Dokumentacije za nadmetanje
Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0053892


Aktualna javna nadmetanja