Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=459813
Predmet:IDEJNI PROJEKT ZA MRS SLAVONSKI BROD ISTOK I MRS DUGO SELO II SA SPOJNIM PLINOVODOM PN-I-590/14-LR
 
27.10.2014Odluka o početku postupka nabave
12.11.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.12.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.12.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.12.2014Odluka o odabiru / poništenju
28.1.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja