Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-SKU-583/14-VLB
Predmet:POPRAVAK, PREINAKA I PRILAGODBA SUSTAVA ZAŠTITE OD SUNCA U POSLOVNOJ ZGRADI PLINACRO-a, Savska cesta 88 a, Zagreb PN-SKU-583/14-VLB
 
25.9.2014Odluka o početku postupka nabave
30.9.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.10.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.11.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.11.2014Odluka o odabiru / poništenju
18.11.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja