Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-119679-190510
Predmet:USLUGA STROJARSKOG ODRŽAVANJA U REGIJI TRANSPORTA PLINA SJEVERNA HRVATSKA PN-T-185/10-LR
 
22.4.2010Odluka o početku postupka nabave
20.5.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.5.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.6.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.6.2010Odluka o odabiru / poništenju
9.9.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja