Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0043677
Predmet:IZRADA IDEJNIH PROJEKATA I ISHOĐENJE LOKACIJSKIH DOZVOLA ZA ZA RAZVOJNE PROJEKTE U RAZDOBLJU 2014. DO 2016. GODINE PN-I-506/14-MM
 
10.9.2014Odluka o početku postupka nabave
18.9.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.10.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.10.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.10.2014Odluka o odabiru / poništenju
24.11.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja