Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0042841
Predmet:USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U REGIJAMA STP-a - 6 GRUPA PREDMETA NABAVE PN-T-517,519,523,524,526,527/14-VLB
 
29.8.2014Odluka o početku postupka nabave
11.9.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.10.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.10.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.10.2014Odluka o odabiru / poništenju
16.12.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja