Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-SKU-487/14-VLB
Predmet:POPRAVAK I PREINAKA SUSTAVA ZAŠTITE OD SUNCA U P.O. PLINACRO-a, Savska cesta 88 a, Zagreb PN-SKU-487/14-VLB
 
12.8.2014Odluka o početku postupka nabave
2.9.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.9.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.9.2014Odluka o odabiru / poništenju
25.9.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja