Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0036860
Predmet:IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA I ELABORATA O INŽENJERSKO-GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA ZA MAGISTRALNI PLINOVOD SPLIT-PLOČE DN 800/75 PN-I-480/14-ŽF
 
17.7.2014Odluka o početku postupka nabave
29.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.9.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.9.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.9.2014Odluka o odabiru / poništenju
24.10.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja