Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0036628
Predmet:IZRADA STUDIJE IZVEDIVOSTI, IZRADA FUNKCIONALNE SPECIFIKACIJE I PROVEDBA OPERATIVNOG PLANIRANJA I KONTROLE IZVRŠENJA PROJEKTA KOMPRESORSKE STANICE NA PLINSKOM TRANSPORTNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE PN-I-418/14-ŽF
 
4.7.2014Odluka o početku postupka nabave
28.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.9.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.9.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.9.2014Odluka o odabiru / poništenju
7.11.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja