Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0035949
Predmet:Zimska služba u 2014/2015 godini po grupama kako slijedi: Grupa 1. -429 - Regija transporta plina Zapadna Hrvatska, PJ Primorje; Grupa 2. - 442 - Regija transporta plina Južna Hrvatska PN-T-429,442/14-LR
 
18.7.2014Odluka o početku postupka nabave
23.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.8.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.8.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.8.2014Odluka o odabiru / poništenju
26.9.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja