Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S-005-0033110
Predmet:Opskrba električnom energijom PN-SKU-412/14-GB
 
2.7.2014Odluka o početku postupka nabave
8.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.8.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.8.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.8.2014Odluka o odabiru / poništenju
22.9.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja