Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/s 005-0033005
Predmet:MATERIJAL ZA IZRADU IMPULSNIH VODOVA ZA POTREBE SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-354/14-LR
 
27.6.2014Odluka o početku postupka nabave
7.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.7.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
1.8.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.8.2014Odluka o odabiru / poništenju
9.9.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja