Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: 2014/S 005-0031852
Predmet:Izrada geodetskih eleborata izvlaštenja i parcelacijskih elaborata za magistralni plinovoda Split-Ploče DN 800/75 PN-I-383/14-GB
 
10.6.2014Odluka o početku postupka nabave
1.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.10.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.10.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.10.2014Odluka o odabiru / poništenju
18.11.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja