Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0026569
Predmet:SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA PACEX 2, MULTIWARN II, MULTIWARN B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 i X-AM 5000 PN-T-356/14-ŽF
 
15.5.2014Odluka o početku postupka nabave
28.5.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.6.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
1.7.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.7.2014Odluka o odabiru / poništenju
4.8.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja