Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0022702
Predmet:USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA PN-T-272/14-MM
 
28.4.2014Odluka o početku postupka nabave
7.5.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.5.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.7.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.7.2014Odluka o odabiru / poništenju
20.8.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja