Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0020270
Predmet:IZRADA IDEJNIH PROJEKATA ZA REKONSTRUKCIJE MRS-ova PN-I-287/14-ŽF
 
7.4.2014Odluka o početku postupka nabave
17.4.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.5.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.6.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.6.2014Odluka o odabiru / poništenju
1.9.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja