Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0017528
Predmet:IZRADA IDEJNIH PROJEKATA I ISHOĐENJE LOKACIJSKIH DOZVOLA ZA RAZVOJNE PROJEKTE U 2014. GODINI PN-I-165/14-ŽF
 
24.3.2014Odluka o početku postupka nabave
3.4.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.4.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.5.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.5.2014Odluka o odabiru / poništenju
6.6.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja