Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0019165
Predmet:IZRADA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROVEDBA PRIPADAJUĆIH POSTUPAKA PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ ZA RAZVOJNE PROJEKTE U 2014. GODINI PN-I-161/14-ŽF
 
24.3.2014Odluka o početku postupka nabave
11.4.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.5.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.5.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.5.2014Odluka o odabiru / poništenju
6.6.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja