Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-134848-160910
Predmet:PREGLED I ČIŠĆENJE DIMOVODNIH KANALA, SPOJNIH DIMNIH CIJEVI I SABIRNICA ČAĐE, PROVJERA STANJA I PASIVIZACIJA PLAMENICE NA OBJEKTIMA PLINACRA PN-IMO-461/10-ZŠ
 
1.9.2010Odluka o početku postupka nabave
20.9.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.10.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.10.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.10.2010Odluka o odabiru / poništenju
13.1.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja