Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0015444
Predmet:IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA I ELABORATA O INŽENJERSKO-GEOLOŠKIM, HIDRO-GEOLOŠKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA ZA MP SPLIT-PLOČE DN 800/75 PN-I-215/14-ŽF
 
7.3.2014Odluka o početku postupka nabave
26.3.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.5.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.6.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.7.2014Odluka o odabiru / poništenju
18.7.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja