Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-133858-080910
Predmet:USLUGA INTERVENTNE ZAMJENE REGULATORA PROTOKA PN-T-420/10-LR
 
20.8.2010Odluka o početku postupka nabave
9.9.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.9.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.9.2010Odluka o odabiru / poništenju
24.9.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja