Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/s 005-0014588
Predmet:ZAMJENA DIMNJAKA NA KOTLOVNICAMA MRS-ova PN-T-208/14-ŽF
 
12.3.2014Odluka o početku postupka nabave
21.3.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.4.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.4.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.4.2014Odluka o odabiru / poništenju
28.5.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja