Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0013683
Predmet:ODRŽAVANJE PROGRAMSKE I SKLOPOVSKE OPREME SCADA SUSTAVA PN-STU-229/14-MM
 
6.3.2014Odluka o početku postupka nabave
18.3.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.4.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.4.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.4.2014Odluka o odabiru / poništenju
15.5.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja