Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0012761
Predmet:GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJAMA STP--a - 5. grupa predmeta nabave PN-T-127,198,199,211,212/14-VLB
 
4.3.2014Odluka o početku postupka nabave
13.3.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.4.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.5.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.5.2014Odluka o odabiru / poništenju
1.7.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja