Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-31-V-132058-240810
Predmet:DODATNI ARHEOLOŠKI RADOVI PO UGOVORU BROJ PN-I-50/10-MB NA III. DIJELU PLINOVODNOG SUSTAVA LIKE I DALMACIJE, MAGISTRALNI PLINOVOD GOSPIĆ-BENKOVAC PN-I-442/10-MB
 
24.8.2010Odluka o početku postupka nabave
25.8.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.9.2010Odluka o odabiru / poništenju
5.10.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja