Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0009195
Predmet:PN-SKU-162/14-MM GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA
 
18.2.2014Odluka o početku postupka nabave
24.2.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.3.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.3.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.4.2014Odluka o odabiru / poništenju
12.5.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja