Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0008379
Predmet:NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KAPACITETIMA-SUKAP PN-I-138/14-MM
 
13.2.2014Odluka o početku postupka nabave
20.2.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.3.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.3.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.3.2014Odluka o odabiru / poništenju
8.4.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja