Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-31-V-132060-240810
Predmet:DODATNI ARHEOLOŠKI RADOVI PO UGOVORU PN-I-62/10-MB NA III. DIJELU PLINOVODNOG SUSTAVA LIKE I DALMACIJE, PLINOVOD BENKOVAC-ZADAR I ODVOJNI PLINOVOD ZA MRS BIOGRAD PN-I-444/10-MB
 
24.8.2010Odluka o početku postupka nabave
25.8.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.9.2010Odluka o odabiru / poništenju
27.9.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja