Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 015-0006388
Predmet:ODRŽAVANJE SUKAP SUSTAVA PN-STU-788/13-MM
 
24.12.2013Odluka o početku postupka nabave
10.2.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.1.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.2.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.2.2014Odluka o odabiru / poništenju
18.3.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja