Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0003307
Predmet:SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA PAC EX 2, MULTIWARN II, MINIWARN B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 i X-AM 5000 PN-T-759/13-ŽF
 
14.1.2014Odluka o početku postupka nabave
24.1.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.2.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.4.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.4.2014Odluka o odabiru / poništenju
17.4.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja