Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0095494
Predmet:USLUGE ODRŽAVANJA IPO SUSTAVA PN-UP-690/13-MM
 
18.11.2013Odluka o početku postupka nabave
20.11.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.12.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.12.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.12.2013Odluka o odabiru / poništenju
14.1.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja